Achtergrondafbeelding Jantje Beton voor Wednesday

Bestuur en Raad van Toezicht

borgmanschool schoolplein

Bestuur

Het strategisch beleid en de dagelijkse leiding zijn in handen van directeur-bestuurder Rob van Gaal. De Raad van Toezicht houdt toezicht op zijn beleid. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het strategisch (meerjaren)beleid en de dagelijkse leiding. Zijn bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten en een bestuur-directiereglement. Daarbij is ook bepaald welke besluiten hij ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht moet voorleggen. Dat zijn o.m. de vaststelling, wijziging of aanpassing van (meer)jaren (beleids)plannen, de financiële meerjarenraming en de begroting(en), alsmede de vaststelling van het jaarverslag, inclusief de jaarrekening.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie die Jantje Beton vervult en of het bestuur steeds een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt in het belang van de belanghebbenden van Jantje Beton. Daarnaast treedt de Raad op als werkgever van de directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Aleid Wolfsen, voorzitter – oud burgemeester van Utrecht
Peter Kwant, voorzitter auditcommissie- voormalig concerndirecteur ABN AMRO
Rinda den Besten – lid renumeratiecommissie- voorzitter PO Raad
Esther Deursen – vicevoorzitter en lid renumeratiecommissie- programmadirecteur Samenwerkend Toezicht Jeugd
Birgitta de Gruijter – senior sectormanager levensmiddelen en drogisterij GS1
Henk van Groen – lid auditcommissie- oprichter/directeur Veerhaven Capital Partners

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging en hebben slechts recht op vergoeding van gemaakte kosten indien vooraf goedkeuring van de Raad is verkregen en achteraf nota’s van de gemaakte kosten kunnen worden overgelegd.

Voor Jantje Beton geldt, net als voor alle andere goede doelen die aangesloten zijn bij de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI), dat wij de Adviesregeling Beloning Directeuren volgen. Deze regeling maakt onderdeel van de Code Goed bestuur voor goede doelen die in 2005 door de Commissie Wijffels vastgesteld is. Het voor de toetsing aan VFI-maxima relevante, werkelijke jaarinkomen van de directeur bedroeg in 2012 voor Rob van Gaal (0,89 fte/ 12mnd) € 93.977. Deze beloning bleef binnen de VFI-maxima.

Ontvang e-nieuws

Ja, ik wil graag de online nieuwsbrief van Jantje Beton ontvangen
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

JANTJE BETON

Postbus 85233
3508 AE Utrecht
(030) 244 70 00
info@jantjebeton.nl
IBAN NL59INGB0000000122 Jantje Beton op Youtube

PARTNER: