Bestuur en Raad van Toezicht

Bestuur

Het strategisch beleid en de dagelijkse leiding zijn in handen van directeur-bestuurder Rob van Gaal. De Raad van Toezicht houdt toezicht op zijn beleid. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het strategisch (meerjaren)beleid en de dagelijkse leiding. Zijn bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten en een bestuur-directiereglement. Daarbij is ook bepaald welke besluiten hij ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht moet voorleggen. Dat zijn o.m. de vaststelling, wijziging of aanpassing van (meer)jaren (beleids)plannen, de financiële meerjarenraming en de begroting(en), alsmede de vaststelling van het jaarverslag, inclusief de jaarrekening.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie die Jantje Beton vervult en of het bestuur steeds een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt in het belang van de belanghebbenden van Jantje Beton. Daarnaast treedt de Raad op als werkgever van de directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Voorzitter: Aleid Wolfsen (voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens)
Leden:
Peter Kwant, tevens lid auditcommissie (voormalig concerndirecteur ABN AMRO)
Rinda den Besten, tevens lid Remuneratiecommissie (voorzitter PO Raad)
Birgitta de Gruijter (senior sectormanager levensmiddelen en drogisterij GS1)
Henk van Groen, tevens lid auditcommissie (directeur Veerhaven Capital Partners)
Jan Bron (voormalig bestuurslid vereniging NUSO, tevens wethouder in Hengelo)

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging en hebben slechts recht op vergoeding van gemaakte kosten indien vooraf goedkeuring van de Raad is verkregen en achteraf nota’s van de gemaakte kosten kunnen worden overgelegd.

Voor Jantje Beton geldt, net als voor alle andere goede doelen die aangesloten zijn bij Goede Doelen Nederland, dat wij de Adviesregeling ‘Beloning Directeuren van Goede Doelen’ volgen. Deze regeling maakt onderdeel van de Code Goed bestuur voor goede doelen die in 2005 door de Commissie Wijffels vastgesteld is. Het voor de toetsing aan Goede Doelen Nederland-maxima relevante, werkelijke jaarinkomen van de directeur bedroeg in 2015 voor Rob van Gaal (0,89 fte/ 12mnd) € 99.302 (excl. werkgeverslasten). Deze beloning blijft daarmee binnen de Goede Doelen Nederland-maxima.

Interessant?

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan

Deel dit artikel:

Partner